Dotacje UE

Przedsiębiorstwo wielobranżowe NOWATOR Dariusz Kwapisz realizuje projekt współfinansowany przez 

Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

dla osi priorytetowej III Konkurencyjność MŚP dla działania 3.2. Innowacje w MŚP

„Inwestycja w środki trwałe celem utrzymania miejsc pracy i wzrostu konkurencyjności firmy”.

Celem projektu jest zakup środków trwałych uzupełniających posiadany park maszyn

w związku z planowanym uruchomieniem produkcji nowego asortymentu lamp (lampy biobójcze) i świadczenia usług wykonywania

instalacji elektrycznych. Do zasilania zakładu w energię elektryczną zaplanowano montaż instalacji fotowoltaicznej.

Wartość Projektu: 948 880,55 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 655 677,25 zł

Firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “NOWATOR” Dariusz Kwapisz realizuje projekt nr POIR.02.03.02-24-0054/20 pt.

„Opracowanie prototypu oprawy UVC przeznaczonej do dezynfekcji pomieszczeń” dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,

Osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw,

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP. Celem projektu jest wykonanie badań w wyspecjalizowanej jednostce,

przez zespół specjalistów zajmujących się oświetleniem, zmierzających do opracowania prototypu inteligentnej oprawy oświetleniowej, z

funkcją dezynfekcji pomieszczeń. Efektem usługi badawczej ma być prototyp oprawy z systemem sterowania, pomiarów i raportowania pracy.

 

Wartość projektu: 270 138,75 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 186 681,25 PLN.