Dotacje UE

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe NOWATOR Dariusz Kwapisz realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Inwestycja w środki trwałe celem utrzymania miejsc pracy i wzrostu konkurencyjności firmy”.

Celem projektu jest wdrożenie innowacji procesowej i produktowej w skali Przedsiębiorstwa.

Zakup środków trwałych uzupełniających posiadany park maszynowy w związku z planowanym uruchomieniem

produkcji nowego asortymentu lamp biobójczych i świadczenia usług wykonywania instalacji elektrycznych.

Efektem projektu jest wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych, marketingowych oraz technologicznych umożliwiających utrzymanie

konkurencyjności Przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie projektu z UE: 655 677,25PLN

Całkowita wartość projektu: 1 223 013,96 PLN

Firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „NOWATOR” Dariusz Kwapisz realizuje projekt nr POIR.02.03.02-24-0054/20 pt.

„Opracowanie prototypu oprawy UVC przeznaczonej do dezynfekcji pomieszczeń” dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,

Osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw,

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP. Celem projektu jest wykonanie badań w wyspecjalizowanej jednostce,

przez zespół specjalistów zajmujących się oświetleniem, zmierzających do opracowania prototypu inteligentnej oprawy oświetleniowej, z

funkcją dezynfekcji pomieszczeń. Efektem usługi badawczej ma być prototyp oprawy z systemem sterowania, pomiarów i raportowania pracy.

 

Wartość projektu: 270 138,75 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 186 681,25 PLN.