Dotacje UE

Przedsiębiorstwo wielobranżowe NOWATOR Dariusz Kwapisz realizuje projekt współfinansowany przez 

Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

dla osi priorytetowej III Konkurencyjność MŚP dla działania 3.2. Innowacje w MŚP

„Inwestycja w środki trwałe celem utrzymania miejsc pracy i wzrostu konkurencyjności firmy”.

Celem projektu jest zakup środków trwałych uzupełniających posiadany park maszyn

w związku z planowanym uruchomieniem produkcji nowego asortymentu lamp (lampy biobójcze) i świadczenia usług wykonywania

instalacji elektrycznych. Do zasilania zakładu w energię elektryczną zaplanowano montaż instalacji fotowoltaicznej.

Wartość Projektu: 948 880,55 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 655 677,25 zł